به کارگر آقا جهت اتو و پرس پوشاک در یک واحد تولیدی واقع در خراسان رضوی نیازمندیم.

تلفن: ۰۹۱۵۱۱۶۲۵۶۴