آموزشگاه سفیر دانش در تهران به مدرس زبان انگلیسی  با سابقه کار در تمامی سطوح نیازمند است.

تلفن : ۲۲۰۰۰۱۰۳ – ۲۲۶۰۶۷۹۵