به همکاری یک نفر منشی (خانم ) جهت کار در دفتر دکوراسیون واقع در هرمزگان نیازمندیم.

تلفن : ۰۹۳۹۲۸۵۰۷۲۶