به همکاری یک نفر منشی (خانم ) جهت کار در نمایشگاه کابینت واقع در سیرجان نیازمندیم.

تلفن : ۰۹۱۳۹۴۷۳۲۴۰