فروشگاه رنگارنگ واقع در کرج به یکنفر فروشنده خانم نیازمند است.

حقوق: با حقوق ۷۰۰ تومان

آدرس: کوچه بازار رنگ، فروشگاه رنگارنگ

تلفن ثابت: ۳۲۲۳۱۵۵۰