به یکنفر منشی نیمه وقت جهت همکاری در کیلینیکی واقع در اصفهان نیازمندیم.

ساکن محدوده دقیقی

۱۷ الی ۲۲/۳۰

تلفن: ۰۹۳۸۱۴۰۱۹۵۰