به کارگر فنی جهت مونتاژکاری در اصفهان نیازمندیم.

تلفن: ۰۹۱۳۴۰۶۹۷۶۷