آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن واقع در البرز به یکنفر مهندس عمران آقا نیازمند است.

مزایا: حقوق و بیمه

تلفن: ۳۲۲۴۵۳۰۵