شرکت ایلکین واقع در تبریز به همکاری ۲ نفر بازنشسته (آقا) جهت نگهبانی شب و  ۶ نفر کارگر ساده (آقا) جهت کار در شرکت نیازمند است.

آدرس: کیلومتر ۱۰ جاده تبریز/ تهران – شهرک صنعتی عالی نسب – خیابان صنعتی سهند

مراجعه حضوری  ساعت : ( ۹ الی ۱۵ )

تلفن : ۳۶۳۰۹۴۲۴