به یکنفر مدیر داخلی با تجربه آقا جهت کار در فروشگاه تجاری واقع در فارس نیازمندیم.

تلفن: ۰۹۱۷۶۰۶۵۳۸۰