به نیروی حرفه ای جهت کار در کارواشی واقع در فارس نیازمندیم.

تلفن: ۰۹۱۷۱۱۱۱۹۸۹