به منشی خانم جهت همکاری بصورت نیمه وقت در فروشگاه لوازم پزشکی واقع در اصفهان نیازمندیم.

آدرس: م مشتاق، بزرگمهر

تلفن: ۰۹۱۳۱۲۹۸۵۱۸ – ۳۲۶۰۸۳۲۴