به نیروی نیمه ماهر برقکار ساختمان ترجیحا بومی و زیر ۲۵ سال جهت کار در یزد نیازمندیم.

تلفن : ۰۹۱۳۳۵۱۵۹۹۲