به تعدادی کارگر ساده آشنا به خط کشتار جهت کار در کشتارگاه مرغ واقع در فارس نیازمندیم.

تلفن: ۰۹۳۸۶۴۶۵۷۵۶