یک شرکت بازرگانی واقع در کرج یکنفر حسابدار خانم آشنا به امور اداری جهت همکاری استخدام مینماید.

آدرس: عظیمیه

تلفن ثابت: ۳۲۵۰۶۲۷۹