یک کارگاه واقع در کرج یکنفر نگهبان آقا جهت همکاری استخدام مینماید.

آدرس: مهرشهر

تلفن ثابت: ۳۳۴۰۷۲۷۲

تلفن همراه: ۰۹۱۹۳۴۵۰۹۷۲