شرکت جهان شرق واقع در  تبریز به ۲ نفر (خانم ) آشنا به امور حسابداری و دفتری نیازمند است.

( همراه داشتن قطعه عکس + کپی شناسنامه  الزامی است . )

آدرس : نصف راه – به سمت چهار راه بهار – شرکت جهان شرق

تلفن : ۳۲۸۱۶۵۵۷ – ۳۴۳۱۲۴۸۳