به کارگر ساده آقا ، حداکثر ۲۷ سال در یک شرکت بازرگانی در یزد نیازمندیم.

تلفن: ۰۹۳۰۱۷۴۶۳۵۴