به کارمند خانم آشنا به کامپیوتر جهت همکاری در تهران نیازمندیم.

تلفن: ۳۳۵۹۴۰۴۵