شرکت واردات دارویی در اصفهان به کارمند خانم با مدرک زبان انگلیسی جهت همکاری در بخش بازرگانی خارجی نیازمند است.

تلفن: ۳۶۲۸۲۵۳۳