شرکت پیمانکاری راه واقع در شیراز یکنفر مدیر مالی آقا بصورت پاره وقت استخدام مینماید.

آدرس: برمشور

تلفن همراه: ۰۹۰۱۳۶۵۷۱۶۵