به یک نفر مدیر حسابداری آشنا به امور قرارداد در تهران نیازمندیم.

ساکن شرق تهران

تلفن : ۰۹۱۲۱۸۵۷۳۳۶