به تکنسین برق آقا پاره وقت و تمام وقتبا حقوق و مزایا زیر ۳۵ سال در تهران نیازمندیم.

تلفن : ۸۸۱۹۹۱۷۲