به حسابدار ترجیحا آقا بصورت پاره وقت در تهران نیازمندیم.

غرب تهران

تلفن : ۰۹۹۰۷۰۱۲۵۹۵