کافی شاپی واقع در البرز به یکنفر کارگر ساده آقا بصورت نیمه وقت نیازمند است.

تلفن: ۰۹۳۰۸۸۳۲۰۰۷