از افراد واجد شرایط جهت همکاری در اصفهان دعوت به عمل می آوریم:

  1. نیروی پذیرش: مسلط به کامپیوتر
  2. کارپرداز ماهر

تلفن: ۳۶۲۹۳۴۸۶