دفتر مهندسی رادیکال واقع در البرز به یکنفر منشی خانم مسلط به کامپیوتر نیازمند است.

تلفن ثابت: ۳۴۴۱۵۰۱۰

تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۸۶۰۱۶۴