یک شرکت دارو سازی واقع در البرز یکنفر کارشناس شیمی آشنا به کار با دستگاه hpic و اسپکتروفتومتر استخدام مینماید.

تلفن ثابت: ۷ – ۰۲۶۳۷۷۷۶۱۵۵

تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۴۰۳۹۲۱