به کارشناس کامپیوتر و ادمین شبکه های اجتماعی (خانم) جهت همکاری در اصفهان نیازمندیم.

تلفن: ۰۹۳۰۸۵۵۸۳۰۰ – ۳۶۶۶۲۰۶۵