به یکنفر راننده پایه دو جهت همکاری در جنوب اصفهان نیازمندیم.

ساعت تماس: ۱۱ الی ۱۴

تلفن: ۳۶۵۴۰۵۸۳