به همکاری یک نفر (آقا) زیر ۲۵ سال جهت کار در پرده فروشی واقع در تبریز نیازمندیم.

( حوالی ائل گلی )

تلفن : ۳۳۲۷۰۴۳۳