نمایشگاه جندقی واقع در قم جهت تکمیل کادر خود به یک راننده ماهر با گواهینامه جهت کار در کارگاه نیازمند است.

آدرس: ۳۰ متری کلهری، نبش کوچه ۳۷، نمایشگاه جندقی

تلفن: ۰۹۱۲۱۵۱۸۲۲۰