به یکنفر منشی خانم آشنا به کامپیوتر در اهواز نیازمندیم.

آدرس محل کار: نادری

تلفن همراه: ۰۹۰۱۵۲۵۶۷۳۹