بنگاه مسکن مشهد گوهر در مشهد به منشی خانم مسلط به کامپیوتر جهت انجام امور اداری با حقوق ثابت نیازمند است.

تلفن: ۰۹۱۵۳۰۷۲۹۲۶