به یکنفر صندوقدار آشنا به نرم افزار فروش رستوران جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.

تلفن: ۰۹۱۵۹۰۱۵۰۷۵