به یکنفر کمک آشپز جهت مطبخی واقع در کرج نیازمندیم.

آدرس: محدوده کلاک

تلفن ثابت: ۳۲۳۱۰۳۵۲