به تعدادی منشی خانم جهت پاسخگویی تلفن و انجام امور دفتری در البرز نیازمندیم.

ساعت کاری: ۱۲ تا ۱۹

تلفن ثابت: ۳۴۲۰۵۹۱۶