به منشی خانم ترجیحا آشنا به کامیپوتر و حسابداری جهت همکاری بصورت نیمه وقت در اصفهان نیازمندیم.

تلفن: ۰۹۱۳۰۲۴۴۱۷۸ – ۳۲۲۴۲۴۲۵