به آشپز ماهر و نیمه ماهر آقا و یکنفر خانم مسلط به صندوقداری در اصفهان نیازمندیم.

ساعت تماس: ۹ الی ۱۳

تلفن: ۳۴۴۶۸۰۸۰- ۰۹۱۳۱۰۰۶۴۸۳