به تعدادی نیروی نگهبان آقا در البرز نیازمندیم.

ساعت تماس ۹ الی ۱۷ میباشد.

تلفن: ۳۴۴۵۹۶۰۸