به یکنفر آشپز فرنگی پز ماهر در البرز نیازمندیم.

تلفن: ۳۲۵۰۸۴۰۸