یک رستوران واقع در البرز به یکنفر کارگر ساده آقا نیازمند است.

تلفن: ۰۹۱۲۳۶۸۰۲۴۰