به یک نفر تکنسین ماشین ابزار آشنا به جوشکاری و با حداکثر سن ۲۵ سال جهت کار در کارگاه تولید ادوات کشارزی واقع در خراسان رضوی نیازمندیم.

تلفن: ۰۹۱۵۳۱۷۶۵۸۵