یک نفر کارمند روابط عمومی مسلط به امور تبلیغاتی جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.

تلفن: ۳۷۰۵۲۵۵۰