مطب دندانپزشکی واقع در البرز به یکنفر دستیار دندانپزشک (با سابقه)  نیازمند است.

ساعت تماس ۱۳ الی۱۹ میباشد.

تلفن: ۳۳۳۰۲۰۹۱