به تعدادی نیروی آقا با مدرک دیپلم ماشین افزار و با دو سال سابقه کاری جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.

تلفن: ۰۹۱۵۵۰۰۵۷۹۳