به دو نفر مکانیک نیمه ماهر آقا در کرج نیازمندیم.

آدرس: محدوده خلج آباد

تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۶۷۵۱۲۵