به تعدادی نیرو جهت کار در کارواش واقع در قم نیازمندیم.

تلفن: ۳۶۷۰۶۶۵۲