سوپر مارکت فدک به یکنفر فروشنده در قم نیازمند است.

آدرس: انتهای ۲۰ متری امام حسین (ع)، روبروی دانیال ۲۸