به همکاری یک نفر منشی (خانم ) جهت کار در محدوده ولیعصر جنوبی تبریز نیازمندیم.

تلفن : ۳۳۳۳۵۲۲۲